Onze thuiszorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd:

  • vanuit uw zorgverzekering (met een indicatie voor wijkverpleging)
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie voor opname
  • vanuit een voorziening voor begeleiding van de gemeente (Maatwerkvoorziening Ondersteuning)
  • uit particuliere middelen

Een combinatie van deze financieringswijzen is bij Evita Zorg ook mogelijk.

Evita Zorg adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie. In veel gevallen kan Evita Zorg de kosten rechtstreeks bij de gemeente (WMO), zorgverzekeraar  (wijkverpleging) of Zorgkantoor (verblijfszorg) declareren. Maar u kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor zorg of begeleiding vanuit uw zorgverzekering, een Wlz-indicatie of een maatwerkvoorziening van uw gemeente.

 

Indicatie voor zorg

Bij het aanvragen van thuiszorg, zijn er drie mogelijke routes:

Wijkverpleging

Wijkverpleging valt onder de basiszorgverzekering.  Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. De wijkverpleegkundige van Evita kan beoordelen of u voor een indicatie voor wijkverpleging in aanmerking komt.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Met een Wlz-indicatie die wordt gesteld door het CIZ, heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag met deze indicatie ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het Zorgkantoor om dat te beoordelen.

WMO

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding van begeleiding vanuit een maatwerkvoorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Het betreft dan begeleiding of huishoudelijke hulp. Evita kan u helpen bij het doen van de ondersteuningsaanvraag.

Persoonsgebonden Budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. U mag het PGB alleen besteden aan kwalitatief verantwoorde zorg. Bij een PGB horen een aantal verantwoordelijkheden. Zo moet u:

  • een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
  • zelf bepalen wie de zorg verleent
  • zelf afspraken maken met zorgverleners
  • een administratie bijhouden
  • declaraties indienen bij de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in geval van begeleiding uit de WMO of langdurige zorg vanuit de Wlz. De SVB betaalt vanuit uw PGB uw zorgverleners uit
  • zelf een eigen wettelijke eigen bijdrage betalen (niet voor wijkverpleging)

Niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Wanneer kunt u geen PGB aanvragen? Zorgverzekeraars en zorgkantoor hanteren strenge voorwaarden bij toekenning van een PGB. Zo moet u een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen en moet u kunnen aantonen dat er voor uw zorg geen passende zorg in natura beschikbaar is.

Particuliere zorg uit eigen middelen

Mensen met een langdurige zorgvraag kiezen er bij voorkeur voor om zo lang mogelijk thuis te blijven en opname uit te stellen. Soms is er aanvullende particuliere financiering nodig om tot een passende invulling van de professionele zorg te komen. Evita Zorg levert deze particuliere zorg op maat. Evita Zorg levert de zorg op gewenste tijden en dagen en gedurende langere tijdsblokken. Soms tot wel 24 uur per dag. U kunt desgewenst de zorg van Evita zelf betalen of middels een PGB. Ook een combinatie is denkbaar.

Eigen Bijdrage

Als u zorg of begeleiding uit Wlz of de WMO ontvangt, moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen. Berekening en incassering van de eigen bijdrage lopen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) vanuit de zorgverzekeringswet is geen eigen bijdrage van toepassing.