De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Evita. Het doel van de Raad van Commissarissen is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg- en dienstverlening van Evita.

De directie bestuurt Evita. De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

Een uitgebreide beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld in het Reglement Raad van Commissarissen Evita. Het reglement is opgesteld met inachtneming van de inhoud van de Governancecode zorg 2017.

De Raad van Commissarissen van Evita Zorg bestaat uit:

 • Voorzitter: Mevrouw P. Mereu
  Directiesecretaris Haga Ziekenhuis
 • Lid: de heer T. Schrama
  Interim en changemanager bij Changekitchen
 • Lid: Katrin Brand
  Investment manager bij NLFI
 • Lid: Monique de Vos
  Partner bij Chasse Executive Search