Evita Zorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie die er continu naar streeft de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De cliëntenraad speelt hierin een rol.

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle klanten van Evita Zorg en ziet toe op de kwaliteit van de door Evita geleverde zorg. Door de cliëntenraad krijgen klanten een grotere inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar klanten te luisteren, kritisch te kijken en positief met de zorgverleners samen te werken.

Leden van de Evita Cliëntenraad

 • Voorzitter: Mevrouw L. Havermans
  Dochter van een klant van Evita
  Werkzaam als directeur van FoodFirstNetwork bij Albert Heijn
 • Lid: Mevrouw C. van Waes
  Dochter van een klant van Evita
  Werkzaam als mediator en advocaat
 • Lid: Mevrouw B. Schaberg, voormalig klant van Evita
  Oud-advocaat
 • Vacature

Bevoegdheden cliëntenraad

Een cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de directie. De cliëntenraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden. In sommige gevallen is Evita Zorg verplicht instemming te vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad dient hierbij altijd het belang van de groep klanten als geheel en niet het belang van een enkele klant.

Input cliëntenraad

Klanten van Evita kunnen te allen tijde suggesties over het leveren van zorg doorgeven aan de cliëntenraad. De cliëntenraad bespreekt deze suggesties en legt ze – wanneer de cliëntenraad erachter staat – voor aan de directie. Dit maakt het Evita mogelijk haar dienstverlening te verbeteren. Verbeteringen waaraan gedacht kan worden, zijn bijvoorbeeld de wijze waarop Evita informatie geeft aan nieuwe en bestaande klanten, de bereikbaarheid van Evita, de communicatie met zorgverleners, de wijze waarop klachten worden afgehandeld etc.

U kunt de cliëntenraad benaderen via email: clientenraad@evitazorg.nl of per post:
Evita Zorg BV
t.a.v. cliëntenraad
Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag

Werkwijze cliëntenraad

De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de directie en een keer per jaar met raad van commissarissen en zorgverlenersraad. De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van Evita Zorg aan de van Alkemadelaan 309 te Den Haag.

Zitting nemen in cliëntenraad

Op dit moment heeft de cliëntenraad een vacature. Bent u klant van Evita Zorg of een naaste en u wilt zich inzetten ten behoeve van de belangen van alle klanten van Evita? Bent u iemand die enthousiast en gemotiveerd is om in teamverband mee te denken over de kwaliteit en verbetering van de zorg vanuit het oogpunt van klanten? Dan wordt u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij de cliëntenraad. Wilt u informatie over de functie? Ook dan kunt u de cliëntenraad benaderen via clientenraad@evitazorg.nl.